Gazeteciler Sitesi Yönetim Planı

Bu yönetim planı İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Derbent Mahallesi, pafta 61, ada 389, parsel 47-67 numaralı arsalar üzerindeki Gazeteciler Sitesi’ ne ait olup 634 sayılı kat mülkiyeti yasasının 12. maddesinin c bendi hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Bu yönetim planı üç bölümden oluşmaktadır. Bölümler 30 bloktan oluşan tüm siteye ait hükümleri, bağımsız blokları ilgilendiren hükümleri, merkezi ısıtma sistemi ile birbirine bağlı dokuzar blokluk 3 grup ile 3 blokluk bir grubu ilgilendiren hükümleri içerir.

A-30 BLOKTAN OLUŞAN TÜM SİTEYİ İLGİLENDİREN HÜKÜMLER:

GENEL HÜKÜMLER:
 1. Gazeteciler Sitesi 30 bloktan oluşmaktadır. Bloklardaki 701 bağımsız bölümlerden 21 i dükkan 680 i ise konuttur.
 2. Sitenin kapalı alanlar dışındaki ortak yerlerinde hayvan beslenmez. Sitenin genel güvenliği için gerekli görüldüğünde Site Yönetim Kurulu kararı ile site adına beslenecek köpekler bu kuralın dışındadır.
 3. Tapu sicilinde bağımsız bölüm olarak kayıt edilen yerler ile bunların eklentileri dışında kalan, kadastro paftaları ile Belediye Fen Kurulu’ nca tasdikli plan ve projelerinde mevcut ve 634 sayılı yasanın 4. maddesinde sayılan bilumum yerler ortak kısım olarak kabul edilmiştir.
 4. Ortak kısımlar üzerinde 634 sayılı yasaya aykırı olarak bağımsız bölüm maliklerinin hakları ile bağdaşmayan haklar kurulamaz. Kira sözleşmeleri yapılamaz. Ancak, bağımsız bölüm kiralandığı veya kayıtlandığı takdirde ortak kısımlar da o bağımsız bölümün arsa payı oranında kiralanmış ve kayıtlanmış olur.
 5. Yönetim planı bütün bağımsız bölüm maliklerini, bu bağımsız bölümleri sonradan herhangi bir yolla iktisap edenleri ve herhangi bir sıfatla bağımsız bölümden sürekli olarak yararlananları bağlar. Bu kişiler yönetim planına göre alınan kararlara uymakla yükümlüdürler.
 6. Bağımsız bölüm malikleri sitenin mimari estetiğine, dayanıklılık ve metanetine zarar verebilecek herhangi bir hareket veya tadilatta bulunamaz. Ortak kısımlardan olan bölme ve duvarlarda pencere ve kapı açamazlar, koridor, merdiven ve sahanlıklarda çöp kovası, bisiklet, motosiklet, çocuk arabaları, odun ve kömür sandıkları ve eşya bulunduramazlar.
 7. Bağımsız bölümler ve eklentileri ile sitenin ortak kısımları üzerinde yapılması zaruri olan onarım ve tadilatlarda kat malikleri ile sükna hakkı sahipleri ve kiracılar kendi bağımsız bölümleri ve eklentilerinden giriş müsaadesi vermeye ve bu işlerin yapılmasında gerekli kolaylığı göstermeye mecburdurlar.
 8. Sitedeki blokların üstünde veya altında veya arsanın boş kısmında yeni bağımsız bölümler yapılması ve ilave olunacak bağımsız bölümlere tahsis edilecek arsa paylarının düzenlenmesi kat malikleri kurulunca oybirliği ile kararlaştırılabilir. Bu husus imardan tasdikli ek proje ve yapılacak sözleşmede belirtilerek gerekli kat irtifakı kurulur ve inşaatın ikmalinde kat mülkiyetine çevrilir.
 9. Site yönetiminde bu yönetim planı hükümleri esastır. Yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde kat mülkiyeti yasası hükümleri ve ilgili yasa hükümleri uygulanır.
 10. Kat malikleri kendi bağımsız bölümlerinde veya ortak yerlerde diğer kat maliklerini rahatsız edici toplantılar düzenleyemezler, pis kokulu, patlayıcı, yanıcı ya da tehlikeli maddeler bulunduramazlar. Blok içindeki kendi bağımsız bölümlerinde, eklentilerde ve ortak yerlerde kedi, köpek gibi başkalarını rahatsız edecek hayvanların beslenmesi, kendi bloklarına ait kat maliklerinin çoğunlukla alacakları karara bağlıdır.
KAT MALİKLERİ KURULU:
 1. Site yönetiminde en yüksek karar organı Site Kat Malikleri Kurulu’ dur. Her bağımsız bölüm maliki bu kurulun tabii üyesidir. Kat malikleri bu kurulun toplantılarında kendi yerine temsilci bulundurabilir. Temsilci kat maliki tarafından kurula yazı ile bildirilir.Site; Kat Malikleri Kurulu tarafından yasaların emredici hükümleri saklı kalmak şartı ile yönetilir.
  Sitenin yönetilmesinden veya kullanılmasından dolayı kat malikleri arasında veya bunlarla site yönetim kurulu ve denetçiler arasında çıkan anlaşmazlıklar bu kurul tarafından çözülür ve karara bağlanır.Sitenin ortak mahallerinin tanzimi, bakımı, onarımı, görevlendirilecek site müdürü, büro personeli, bahçıvan, bekçi vs. gibi koruma ve onarım görevini üstlenecek kişilerle ilişki, tüm siteyi ilgilendiren doğalgaz tesisatı, su tesisatı, deşarj sistemi ve bunlar gibi konular, tüm siteyi ilgilendiren ve site kat malikleri kurulunun yetki alanına giren konulardır.Site Kat Malikleri Kurulu her yılın Eylül ayında olağan toplantısını yapar. Olağanüstü toplantıya çağırmada, toplantılarda, kararlarda ve sair hususlarda K.M.Y. hükümleri uygulanır.Site kat malikleri toplantısının çağrısı yer, gün, saat ve gündem belirtilerek site yönetim kurulu tarafından ve onun uygun gördüğü biçimde yapılır. Çağrının toplantı tarihinden en az on beş gün önce yapılması gerekir. Toplantı kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarıdan fazlasının katılımı ile açılır. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı bir hafta sonra aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın açılır.Site Kat Malikleri Kurulu toplantısı Site Yönetim Kurulu tarafından belirlenen gündeme uygun olarak yapılır. Gündeme madde ilavesi veya gündem değişikliği konusunda kat maliklerinden gelebilecek öneriler, Başkanlık Divanı’nın oluşturulmasından sonra diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden mevcut üyelerin üçte birinin olumlu oyuyla gündeme alınır.Site Kat Malikleri Kurulu her toplantıda toplantıyı yönetmek üzere aralarından bir başkan bir başkan vekili ve iki de yazman seçerler.Kat Malikleri Kurulunun kararları Kat Malikleri Kurulu Başkanlık Divanı tarafından sıra numaralı her sahifesi noter mühürü ile tasdikli karar defterine yazılarak toplantıya katılan kat malikleri adına imzalanır. Karara aykırı oy verenler, bu aykırılığın nedenlerini toplantı tutanağına yazdırırlar.Site Kat Malikleri Kurulu kararları kurula katılmayan kat maliklerine Site Yönetim Kurulu tarafından duyurulur.Sitenin ilk kat malikleri kurulu kat irtifakı kurulduktan sonra S.S. Gazeteciler Konut Yapı Kooperatifi Yönetimi’nin belirleyeceği tarih ve gündemle toplanır. Toplantıda kooperatif yönetim kurulunun önereceği site işletme planı görüşülerek karara bağlanır ve site yönetim kurulu ile denetçilerin seçimi yapılır. Bu toplantı katılanlarla gerçekleştirilir.Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.
SİTE YÖNETİM KURULU:
 1. Site Yönetim Kurulu, bağımsız bölüm malikleri arasından Site Kat Malikleri Kurulu’nca birer yıllık dönemler için seçilen beş kişiden oluşur ve kurul halinde birlikte yürütür.
  Site Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır, kararlar katılanların oy çokluğu ile alınır.
  Site Yönetim Kurulu kendi arasından bir başkan, bir başkan vekili ve bir muhasip üye seçer.
  Site Yönetim Kurulu’nda görev alanlara Kat Malikleri Genel Kurulu kararı olmadıkça ücret ödenmez.
  Site Yönetim Kurulu tüm siteyi ilgilendiren konularda faaliyet gösterir. Blok yöneticileri arasında koordinasyonu sağlar ve gerektiğinde ilgili blok yöneticileri ile istişari toplantılar yapar.                                   Site Yönetim Kurulu’ nun Görevleri Şunlardır:

  1. Sitede ortak mahallerin, bahçelerin, çocuk parkı, otopark ve spor alanının düzenlenmesini yapmak, devamlı bakımlı ve kullanılır vaziyette bulunmasını sağlamak.
  2. Blok içine girene kadar yani bina dış duvarına kadar olan tüm tesisatta, elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi tesislerdeki bakım ve onarımı yapmak, bu onarımın tamamlanması bir bloğun içine girilmesini gerektiriyor ise, blok yöneticisine haber vermek kaydı ile ilgili blok içinde de onarımı sürdürmek.
  3. Blokların dış cepheleri ve dışarıdan görülen ortak yerlerinde sitenin bütünlüğünü, mimarisini ve estetiğini bozacak eskime, yıpranma veya tadilat tespit ederse blok yöneticisini yazı ile uyarmak, belirleyeceği makul sürede blok yöneticisi tarafından giderilmeyen kusuru gidermek, gerekiyorsa dava konusu yapmak, bu maksatla yapılan her türlü masrafı aylık % 10 faizi ile ilgili bloktan talep etmek.
  4. K.M.Y. hükümlerine göre site genel giderleri ile doğalgaz giderleri için yıllık işletme projesinde belirtilen avansları toplamak, doğalgaz faturalarının gelmesini takiben ısınma gruplarına gelen faturaları o grup içinde bağımsız bölümler arasında kapalı alan metrekare tutarları üzerinden paylaştırılarak tahakkukunu yapmak, avansla gerçek gider arasında fark varsa tahsil veya mahsup etmek, avans veya gider paylarının tamamını belirlenen sürede ödemeyen kat maliklerinden gecikilen günler için aylık yüzde 10 hesabı ile gecikme tazminatı ( faizi ) almak, ödememekte direnenler hakkında yasal takipleri yapmak.
  5. K.M.Y. nın 35, 36 ve 37. maddelerinde belirtilen görevlerden tüm siteyi ilgilendirenleri yapmak.
  6. Site Kat Malikleri Kurulu’nu 11. maddede belirlenen kurallara uygun olarak olağanüstü toplamak.
  7. Site Kat Malikleri Kurulu’nca karara bağlanarak kesinleşen işletme projelerini uygulamak. İşletme projesi yapılmamışsa yapmak.
  8. Site müdürü, büro personeli, kapıcı, bekçi ve bahçıvan gibi personeli işe almak, ücretlerini belirlemek, işlerine son vermek, sözleşme yapmak, bunların iş yasası ve SSK yasası hükümleri uyarınca gerekli işlemleri yapmak.
SİTE DENETÇİLERİ:
 1. Site Kat Malikleri Kurulu, Site Yönetim Kurulu’nun hesaplarını denetlemek üzere kat malikleri arasından üç denetçi seçer.
  Denetçiler her üç ayda bir site yönetim kurulunun hesaplarını ve defterlerini denetler. Haklı bir nedenin ileri sürülmesi halinde süreyle bağlı değildir. Denetlemede en az iki denetçi bulunur.
ORTAK GİDERLER:
 1. Site ve blok yönetimlerine ayrılan büroların giderleri, site müdürü, büro personeli, bahçıvan, kapıcı ve bekçi giderleri ile tüm siteyi ilgilendiren ortak mahallerde yapılacak bakım ve onarım masrafı ile sair giderler ve avanslara bağımsız bölüm malikleri eşit oranda katılır. Herhangi bir bağımsız bölüm maliki bir ortak tesisi kullanmadığını, kullanmaktan feragat etiğini veya fiilen kullanmasına imkan bulamadığını iddia ederek masrafa katılmaktan kaçınamaz. Sitenin alt yapı tesislerinin tümü ortak tesistir. Bir bloğun ana duvarından içeri girdiği noktaya kadar herhangi bir mahalledeki onarım ve bakım ortak onarım ve bakımdır. Ortak giderlerin ödenmesi gereken tarihte ödenmemesi halinde, ödemeyenlerden aylık % 10 gecikme tazminatı ( faizi ) alınır.

B- BLOK YÖNETİMİNE DAİR HÜKÜMLER:

GENEL HÜKÜMLER:
 1. Sitede mevcut 30 bloğun her birinin kendi içinde özel yönetimi mevcuttur. Her blok kendine ait problemleri kendi içinde çözümler. Blok Kat Malikleri Kurulu her yıl Eylül ayında olağan toplantısını yapar ve blok yöneticisini seçer.
 2. B blokların altındaki 21 dükkan haricindeki 680 bağımsız bölüm mesken olarak tescil edilmiştir. Mesken olarak tescil edilmiş bağımsız bölümler meskenden başka amaca yönelik olarak kullanılamazlar. Doktor muayenehanesi dışında büroların açılması, blok kat malikleri kurulunda oy çokluğu ile alınacak karar bağlıdır.
 3. Blok içindeki ortak yerler amacı dışında kullanılamazlar. Tüm ortak mahallerde özel su deposu yapılamaz, özel eşya konulamaz. Merdivenlere ve merdiven boşluklarına hiçbir nedenle eşya bırakılamaz, çöp kutusu konamaz, çatıya özel tv anteni konamaz, ortak mahallerin kullanma amacı değiştirilemez.
 4. Her bloğun kapıcı ile ilgili uygulaması blok yöneticisi tarafından bağımsız olarak düzenlenir. Bloklar kendi aralarında ortak uygulama yapabilirler.
 5. Sitede oturmayan bağımsız bölüm malikleri yurt içinde bir tebligat adresini blok yöneticisine bildirmek mecburiyetindedir. Bu bildirim site yönetim kurulu için de geçerlidir. Bildirimde bulunmayan kat maliklerinin sitedeki bağımsız bölümlerine yapılacak tebligat kendilerine yapılmış sayılır.
BLOK ORTAK GİDERLERİ:
 1. Her blok kendine ait giderleri karşılamak için kendi bünyesinde bir işletme projesi yapar ve uygular.
 2. Blok ortak giderlerinden asansör ile ortak yerlere ait elektrik giderleri eşit, su dışındaki giderlerle bakım ve onarım giderleri, bağımsız bölümlerin arsa payı oranları üzerinden paylaştırılır.
 3. Su ve atık su bedelinin hesaplanmasında bloktaki ana sayacın gösterdiği toplam sarfiyat esas alınır. Konutların süzme su saatlerinin gösterdiği sarfiyat miktarı birim ücretle çarpılarak bedel belirlenir. Ana sayaç ile süzme saatlerin toplamı arasındaki fark, kapıcı kullanımı ve temizlik için kullanılan suya ait olduğundan bu farkın tutarı blok sakinleri arasında eşit olarak paylaştırılarak alındı makbuzuna eklenir.
 4. Bloğa ait mahalde yapılacak bakım ve onarım giderleri ve avans paylarına bağımsız bölüm malikleri, ortak yeri kullanmadıkları, kullanmayacakları veya fiilen kullanma imkanları bulunmadığını ileri sürerek iştirakten kaçınmazlar.
BLOK YÖNETİM HÜKÜMLERİ:
 1. Blok yönetiminde bu yönetim planı hükümleri esastır. Yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde K.M.Y. hükümleri ve ilgili yasa hükümleri uygulanır.
 2. Blok Kat Malikleri Kurulu bağımsız bölüm maliklerinden oluşan blok yönetimi için gerekli kararları alan karar organıdır.Blok Kat Malikleri Kurulu her yıl Eylül ayında olağan toplantısını yapar. Toplantılarda, kararlarda ve sair konularda kat mülkiyeti yasası hükümleri uygulanır.Bloğun ilk kat malikleri kurulu kat irtifakı kurulduktan sonra site yönetim kurulunun belirleyeceği programa göre yapılacak ve blok yöneticisinin seçilme yanında işletme projesi de kabul edilecektir.
BLOK YÖNETİCİSİ:
 1. Blok Yöneticisi, Blok Kat Malikleri Kurulu tarafından birer yıllık dönemler için seçilir ve Blok Kat Malikleri Kurulu’nun kararlarını uygular.
BLOK DENETÇİSİ:
 1. Blok içinde Blok Kat Malikleri Kurulu tarafından bağımsız bölüm malikleri arasından bir yıl için görev yapacak bir denetçi seçilir. Denetçi K.M.Y nın 41. maddesi hükmüne göre blokla sınırlı olarak görev yapar.


C- MERKEZİ ISINMA SİSTEMİNE AİT HÜKÜMLER:

GENEL HÜKÜMLER: 
 1. Gazeteciler Sitesi’nde ısınma sistemi aşağıda gösterilen gruplar arasında müşterektir:
  1.Grup: (A’1) Bloğunda kalorifer kazanı A’1, A2a, A2b blokları.
  Daire sayısı 78. Dairelerin kapalı alan toplamı 6.630 metrekare.
  2.Grup: (A’2) Bloğunda kalorifer kazanı A’2, A3, A4, A5, A6, A7, C1, C2, D1 blokları.
  Daire sayısı 224. dairelerin kapalı alan toplamı 19.190 metrekare.
  3.Grup: (A’3) Bloğunda kalorifer kazanı A’3, D2, D3, D4, B1, B2, B3, B4, B5 blokları ve dükkanlar.
  Daire sayısı 174. dairelerin kapalı alan toplamı 18.537 metrekare.
  4.Grup: (A’4) Bloğunda kalorifer kazanı A’4, A8, A9, C3, C4, C5, D5, D6, D7 blokları.
  Daire sayısı 204. dairelerin kapalı alan toplamı 17.655 metrekare.Isınma konusundaki tüm ilkeler bu dört grubun kendi içinde belirlenir ve uygulanır.
 2. Isınma sistemi için her grubun yakıt gideri, bakım ve onarım gideri, ısınma tesisatında kullanılacak su ve elektrik masrafı ile sair giderler her grubun kendi içinde bölüştürülür. Sitede yönetimler için ayrılan yerlerin payı site yönetim kurulu tarafından bağlı bulunduğu grup içinde ödenir.
 3. Isıtma sisteminin işletilmesi, kazanların yakılacağı, kısılacağı ve söndürüleceği saatlerle ısı dereceleri ısınma döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri site yönetim kurulunca blok yöneticilerinin görüşlerine başvurularak belirlenir.
 4. Bağımsız bölümlerin kapalı alan metrekare tutarları aşağıda gösterildiği gibidir:

 

A BLOKLAR
(13 Adet)
Bodrum Daire TİP:1 80 m2
Zemin Dubleks TİP:2 123 m2
Zemin Daire TİP:3 80 m2
Normal Daire TİP:4 81 m2
Ara Dubleks TİP:5 87 m2

 

B BLOKLAR
(5 Adet)
Bodrum Daire TİP:6 83 m2
Zemin Daire TİP:7 102 m2
Normal Daire TİP:8 111 m2
Çatı Dubleks TİP:9 148 m2

 

C BLOKLAR
(5Adet)
Bodrum Daire TİP:10 90 m2
Bodrum Daire TİP:11 102 m2
Zemin Daire TİP:12 95 m2
Zemin Daire TİP:13 103 m2
Normal Daire TİP:25 81 m2
Orta Daire TİP:26 96 m2

 

D BLOKLAR
(7 Adet)
Bodrum Daire TİP:16 78 m2
Bodrum Daire TİP:17 85 m2
Zemin Daire TİP:18 78 m2
Zemin Daire TİP:19 85 m2
Normal Daire TİP:20 81 m2
Normal Daire TİP:21 83 m2
Normal Daire TİP:22 90 m2
Çatı Dubleks TİP:23 120 m2
Çatı Dubleks TİP:24 122 m2

 

DÜKKANLAR
(21 Adet)
B1/5, B2/5, B5/5 23 m2
B1/6, B2/4, B5/6 29 m2
B1/3, B1/4, B1/7,B2/3, B2/6, B2/7, B5/3, B5/4, B5/7 35 m2
B3/4, B4/4 41 m2
B3/3, B4/3 48 m2
B3/5, B4/5 69 m2

 

 

YÖNETİM PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ŞUMULÜ VE YÜRÜRLÜĞÜ

Bu yönetim planının tümünün veya bazı maddelerinin değiştirilebilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttır. Bu durumda değişikliği ihtiva eden yönetim planının tümü veya bazı maddeleri tapu siciline geçirilmek üzere yönetim kurulu tarafından en geç bir ay içinde tapu idaresine ibraz edilerek sicile kayıt ettirilir.

Bu yönetim planı kat malikleri ile kiracıları ve sükna hakkı sahiplerini ve bunların haleflerini bağlar.

Bu planda yazılı bulunmayan hususlarda 634 sayılı Yasa ile genel hükümler tatbik olunur.

Yönetim planı tapu siciline tescili tarihinde yürürlüğe girer.

 (Tapuya tescil tarihi: 1997)